Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska - Inwestycje komunalne - Urząd Miejski - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska

 

Dnia 31.05.2012r. Gmina Środa Wielkopolska podpisała umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-054/11-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska"w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W ramach podpisanej umowy Gmina zakupi 54 komputery wraz z oprogramowaniem oraz zapewni dostęp do Internetu drogą radiową dla 30 gospodarstw domowych i 14 świetlic wiejskich na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Beneficjent: Gmina Środa Wielkopolska

Wartość projektu: 664.937,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 565.196,45 PLN

 

„Dotacje na Innowacje" Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest ograniczenie wykluczenia cyfrowego min. 30 gospodarstw domowych spowodowanego trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością w Gminie Środa Wlkp. do końca X.2014r.Cel proj. zostanie osiągnięty przez wyposażenie w sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie,zapewnienie dostępu do Internetu i stałej obsługi serwisowej w 14 świetlicach na obszarach wiejskich gminy i w 30 gospodarstwach domowych do końca X.2014 roku, a także przez przeszkolenie odbiorców w zakresie korzystania z komputera i sieci. Trwałość projektu zostanie utrzymana w okresie min.5lat od jego zakończenia. Cel projektu zgodny jest z celem dział. 8.3POIG„zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności ”Obecnie dzięki Internetowi rozwój technologii informatycznych nabrał dużego tempa. Coraz większe możliwości jakie daje Internet sprawiają, że liczba gospodarstw domowych z dostępem do sieci ciągle wzrasta, przez co obserwujemy tworzenie się nowego rodzaju społeczeństwa Określonego „społeczeństwem informatycznym”.Niestety koszt zakupu komputera z dostępem do Internetu jest zbyt duży dla wielu rodzin, co jest szczególnie widoczne na terenie G. Środa Wlkp. Sytuacja ta powoduje nowy rodzaj wykluczenia społecznego, zwanego „wykluczeniem cyfrowym” Brak aktywnego uczestnictwa rodziny w społeczeństwie informacyjnym nakłada na nią wiele barier komunikacyjnych,edukacyjnych.,zawodowych oraz uniemożliwia jej korzystanie z wielu udogodnień oferowanych przez Internet

Celami szczegółowymi projektu są:

1        Wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do Internetu 30 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Środa Wlkp

2        Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera i Internetu(Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, podstaw korzystania z Internetu)

3        Ułatwienie dostępu do Internetu oraz komputera w instytucji powszechnego dostępu (14 świetlic z terenu Gminy Środa Wlkp)osobom nie objętym bezpośrednim wsparciem, a zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

Realizacja w/w celów zostanie odzwierciedlona za pomocą następujących wskaźników:

I.                    Wskaźniki produktu:

1        Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu–30 szt.,rok osiągnięcia 2012;źródło danych: formularze zgłoszeniowe, protokoły odbioru, faktury potwierdzające dostarczenie Internetu

2        Liczba zakupionych zestawów komp.–54szt.;rok osiągnięcia 2012;źródło danych: faktury potwierdzające zakup zestawów komp.(komputer, monitor, klawiatura, myszka),protokoły odbioru sprzętu komp.

3        Liczba zainstalowanych systemów–54szt.;rok osiągnięcia 2012;źródło danych: protokoły odbioru usługi zainstalowania systemów; faktury potwierdzające zakup oprogramowania.

4        Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych–44 szt.,rok osiągnięcia 2012; źródło danych: dokumentacja projektowa., dzienniki szkoleń, listy obecności

5        Liczba świetlic,które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu–14 szt.; rok osiągnięcia 2012;źródło danych: formularze zgłoszeniowe, protokoły odbioru sprzętu komp.,faktury potwierdzające dostarczenie Internetu

6        Liczba zakupionych drukarek–14szt.;rok osiągnięcia 2012;źródło danych: faktury potwierdzające zakup drukarek, protokoły odbioru.

II.                  Wskaźniki rezultatu:

1        Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu–160 szt.; rok osiągnięcia 2012;źródło danych: protokoły odbioru, dokumentacja proj.(formularze zgłoszeniowe, ankiety uczestnictwa)

2        Liczba przeszkolonych osób–100 szt.; rok osiągnięcia 2012;źródło danych: dokumentacja szkol.(formularze zgłoszeniowe, listy obecności, dzienniki szkol.)

3        Liczba osób korzystających z infrastr.wspartej w wyniku realizacji proj.–160 szt.; rok osiągnięcia 2012;źródło danych: protokoły odbioru, dokumentacja proj.(formularze zgłoszeniowe, ankiety uczestnictwa)

4        Liczba świetlic korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych –14 szt.; rok osiągnięcia 2012;źródło danych: formularze zgłoszeniowe, protokoły odbioru sprzętu komputerowego, faktury potwierdzające dostarczenie Internetu

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie,zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń i przeprowadzenie szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Środa Wlkp.

Projekt skierowany jest do:

-30 gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej/systemem świadczeń rodzinnych(60 osób bezpośrednio objętych wsparciem)

-dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,

-jednostką podległym beneficjentowi w ramach działań koordynacyjnych-14 świetlic wiejskich(100 osób pośrednio objętych wsparciem, korzystających z komputera w świetlicach)położonych na terenie Gminy

Grupa docelowa zagrożona jest wykluczeniem cyfrowym z powodów finansowych i braku umiejętności obsługi komputera/Internetu

Wykluczenie niesie ze sobą wiele zagrożeń-bariery komunikacyjne, edukacyjne, zawodowe, uniemożliwia korzystanie z udogodnień oferowanych przez Internet

 

Działania:

Przygotowanie proj.,04.05-30.09.2011-określenie zakresu, ocena efektywności-przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu m.in. poniesienie kosztów usług doradczych-analiza finansowych (wyliczenie właściwego poziomu dofinansowania, koszt: 4920,00zł) i informatycznych (określenie zapotrzebowania sprzętowego i systemu informatycznego zapewniającego dostęp do Internetu, koszt: 9717,00zł)

Realizacja proj.,01.10.2011-31.10.2014

-koszt budowy i instalacji infrastr.01.10.2011-31.03.2012

*budowa nowoczesnej infrastr.telekomunik.przez budowę gigabajtowej lokalnej sieci wewnątrzbudynkowej, Koszt: 27000,00zł

*budowa/montaż masztów/wsporników/uchwytów/anten umożliwiających podłączenie do sieci i przekaz radiowy Internetu do gosp.domowych i świetlic z terenu Gminy.Koszt:304080,00zł

Opis dział.w zał.nr 7

Realizacja celów 1,3 proj.przez zapewnienie właściwej infrastr.techn.,umożliwiającej dostęp do Internetu os.zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

-zakup i amortyzacja środków trwałych i wnip,01.02–31.03.2012

*zakup 54 zestawów komp.z montażem i 1 uruchomieniem(komputer,monitor,myszka,klawiatura;koszt 1 zestawu:3100,00zł;na podst.umowy przekazania/użyczenia zostaną one udostępnione:30 gosp.domowym(po 1 dla każdego)i 14 świetlicom(1,2 lub 3 zestawy na świetlicę);

*zakup 14 drukarek(koszt 1 drukarki:650,00zł),drukarki zostaną udostępnione 14 świetlicom na podst.umowy użyczenia

*zakup 54 zestawów oprogr.-syst.operacyjny(koszt 1 licencji:400,00zł),pakiet oprogr.biurowego(koszt 1 licencji:800,00zł),progr.antywirusowy(koszt 1 progr.licencja na 3 lata:600,00zł).Zestawy oprogr.zostaną zainstalowane na zakupionych zestawach komp.

Realizacja celów 1,3 proj.przez wyposażenie w sprzęt komp.i podstawowe oprogr.os.zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

-usługi inne:

*koszt zapewnienia dostępu do sieci Internet(abonament)dla 44 lokalizacji-30 gosp.domowych i 14 świetlic z terenu Gminy.Koszt–13640,00zł(10zł/1msc. dla 1 adresu);01.04.2012-31.10.2014

*koszt prac instalacyjnych,konfiguracyjnych,optymalizacyjnych(konfiguracja i uruchomienie urządzeń dostępowych,przydział zasobów,zestawienie transmisji,itp.)Koszt:10800,00zł;01.02-31.03.2012

*opieka serwisowa sprzętu i oprogr.Koszt:27000,00zł;01.02.2012-31.10.2014

Realizacja celów 1,3 proj.przez zapewnienie dostępu do Internetu i opieki serwisowej os.zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

-szkolenia z zakresu podst.obsługi komputera i dostępu do Internetu;01.04-30.06.2012

*szkolenia zamknięte dla 30 gosp.domowych(30 szkoleń,1 dla każdego gosp.;60 uczestn.)Szkolenia realizowane w dofinans.gosp.domowych.Czas trwania–8h.Łączny koszt:koszt usługi szkol.(30 szkoleń)–38 400,00zł,koszt materiałów szkol.(60 kompletów)–2100,00zł.Razem:40500,00zł.Koszt na 1 os.–640,00zł

*szkolenia otwarte dla mieszk.Gminy,zagrożonych wykluczeniem cyfrowym(użytkownicy sprzętu komp.w 14 świetlicach).Proj.zakłada 4 szkolenia,każde dla 10 osób.Czas trwania–10h.Szkolenia organizowane w wynajętych salach informat.Łączny koszt:koszt usługi szkol.(4 szkolenia)–11600,00zł;koszt materiałów szkol.(40 kompletów)–1400,00zł;wynajem sali(4 szkolenia)–2000,00zł.Razem:15000,00zł;Koszt na 1 os.–375,00zł

Łącznie w szkoleniach uczestniczyć będzie 100 os.

Realizacja celu 2 proj.przez zwiększenie umiejętności grupy docelowej zagrożonej wykluczeniem cyfrowym w zakresie obsługi komputera i Internetu

-ubezpieczenie sprzętu komp.od wszystkich ryzyk w okresie trwania proj.(3 lata);01.02.2012-31.10.2014;koszt:9000,00zł

Realizacja celów 1,3 proj.przez zabezpieczenie mienia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń(zapewnienie bezpieczeństwa wykorzystania środków)i sfinansowanie strat

-koszty promocji:01.10.2011-31.10.2014;koszt-16400,00zł:stworzenie/utrzymanie podstrony internetowej proj.,ogłoszenie w prasie,zakup/montaż tablic pamiątkowych(15szt.);stworzenie/druk plakatów,ulotek i naklejek na sprzęt

Realizacja celów proj.przez zapewnienie właściwej prom.,inform.i rekrutacji

-koszty ogólne;01.10.2011-31.10.2014

*wynagrodzenie brutto,brutto koordynatora proj;koszt:18500,00zł

*wynagrodzenie brutto,brutto pracownika ds.wniosków o płatność;koszt:12950,00zł

*wynagrodzenie brutto,brutto pracownika ds.monitoringu;koszt:12950,00zł

Opis zadań w pkt.19 wniosku

Realizacja celów proj.przez zapewnienie właściwej i terminowej realizacji proj.

Wszystkie ww.koszty podane są w wart.brutto

Zakupione w ramach proj.sprzęty zostaną przekazane wybranym gosp.domowym/świetlicom na podst.umów,określających podstawowe obowiązki obu stron,zasady uczestnictwa w proj.i rozwiązania umowy,itp.Monitoring sprzętów będzie polegał m.in. na:wizytach w gosp.domowych/świetlicach(min.2 x w roku)-sprawdzenie stanu sprzętu,kontrola sposobu jego wykorzystania;kontakcie telefonicznym(min.4 x w roku)-badanie potrzeb/problemów grupy docelowej w zw.z uczestnictwem w proj.Odpowiadać za niego będzie grupa proj.W razie nieprawidłowego użytkowania sprzętu,przewiduje się pisemne upomnienie,a gdy to nie przyniesie skutku-rozwiązanie umowy,komisyjne odzyskanie sprzętu i przekazanie go do użytkowania rezerwowemu podm.

Proj.realizowany będzie zgodnie z zasadami PZP–zostaną ogłoszone 4 przetargi nieogr.–przeprowadzenie robót budowlanych,dostawa sprzętu komp.,dostawa Internetu i realizacja szkoleń.Pozostałe wydatki,których wart.nie przekracza wyrażonej w zł.równoważności 14000euro zostaną poniesione w oparciu o konkurs ofert.-zebranie i porównanie min.3 ofert.W.dokona wyboru najbardziej korzystnej ekonomicznie oferty(w oparciu o kryterium ceny),z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktów interesów

Podczas realizacji proj.mogą pojawić się problemy:

-brak płynności finans.proj.-eliminacja:ustalenie harmonogr.działań-wydatków,terminowości wydatkowania środków,składania wniosków o płatność,zaangażowanie środków własnych

-problem w zakresie zarządzania proj.-eliminacja:dobór odpowiedniej kadry,osoby kompetentne,mające odpowiednie umiejętności,kwalifikacje i dośw.w realizacji proj.dof.,

-trudności w zachowaniu trwałości proj.przez kradzież/zniszczenie sprzętu-eliminacja:bieżąca kontrola/monitoring,serwis,wypłata odszkodowania i ponowny zakup

-brak zainteresowania uczestn.realizowanym proj.-eliminacja:działania prom.i rekrut.,dobór narzędzi,kanałów inform.(np.współpraca ze szkołami,MOPS),dostosowanie zakresu proj.do potrzeb mieszk.,dobór kadry meryt.

Małgorzata Matuszak
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x