Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wydziały - Struktura - Urząd Miejski - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Wydziały

 

Wydział Rozwoju i Promocji

Naczelnik - Kystyna Stachowiak

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 212
tel. +48 61 286 77 06, 08
tel. +48 693 639 936
fax +48 61 286 77 02
e-mail: biuro@sroda.wlkp.pl

Sekretariat
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 214
tel. +48 61 286 77 00
tel. +48 693 630 687
fax +48 61 286 77 02
e-mail: sekretariat@sroda.wlkp.pl

Punkt Obsługi Klienta
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 101
tel. +48 61 286 77 70
fax +48 61 286 77 02
e - mail: um@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Wydziału Rozwoju i Promocji należy zapewnienie sprawnej i kompetentnej obsługi klientów, Burmistrza i jego Zastępcy oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

 • udzielanie informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie, wydawania druków i wniosków w Punkcie Obsługi Klienta, przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych poczty elektronicznej.
 • obsługa Sekretariatu Burmistrza.
 • prowadzenie ewidencji i rozdzielanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Urzędu, również w wersji elektronicznej.
 • przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza lub kierowanie ich do właściwych wydziałów bądź referatów.
 • prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Burmistrza i jego Zastępcy.
 • współpraca z organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi.
 • współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, w tym przyjmowanie wniosków (propozycji) ważniejszych przedsięwzięć do sfinansowania ze środków budżetu Gminy i ich kierowanie do rozpatrzenia przez kompetentne komórki organizacyjne Urzędu.
 • współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego i ich organizacjami w zakresie działań podejmowanych przez Burmistrza.
 • koordynowanie i nadzór spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością, w tym:
 • przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu,
 • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • opracowywanie projektu planów auditów wewnętrznych,
 • współpracę z auditorami,
 • upowszechnienie wśród pracowników systemu zarządzania jakością poprzez szkolenia,
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w systemie, zagrażających utrzymanie systemu,
 • podejmowanie ciągłych działań udoskonalających system.
 • przygotowywanie materiałów sprawozdawczych dla Burmistrza, w tym sprawozdań dla potrzeb Rady.
 • organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Burmistrza.
 • organizacja i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 • kreowanie wizerunku Burmistrza i podległego mu Urzędu, w ramach działań promocyjnych Gminy.
 • obsługa prasowa Urzędu.
 • bieżące analizowanie informacji i publikacji prasowych związanych z działalnością Burmistrza i podległych mu gminnych jednostek organizacyjnych.
 • prezentacja dokonań Burmistrza, Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
 • opracowywanie informacji dla potrzeb Średzkiego Biuletynu Samorządowego, w tym szczególnie sporządzanie umów i bieżące rozliczenie środków niezbędnych na jego wydawanie i kolportaż.
 • opracowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych.
 • gromadzeniem informacji o Gminie i przygotowywaniem materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.
 • nawiązywanie współpracy zagranicznej Gminy:
  - tworzenie programu współpracy z miastami partnerskimi,
  - nadzorowanie praktycznej realizacji zapisów programów współpracy z miastami partnerskimi,
  - prowadzenie obsługi administracyjnej współpracy z miastami partnerskimi
  - organizacja obsługi językowej współpracy z miastami partnerskimi
 • koordynowanie zagadnień związanych z pozyskiwaniem przez Gminę środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych funduszy strukturalnych.

Wydział Organizacyjno-Prawny

Sekretarz Miasta - Maria Mieszczak

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 210, 211
tel. +48 61 286 77 10,11
tel. +48 693 630 735
fax +48 61 286 77 02
e-mail: sekretarz@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy organizacja sprawnej i kompetentnej obsługi klientów, organów Gminy oraz zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom Urzędu w wykonywaniu zadań, w tym szczególnie:

 • dbałość o estetykę siedzib Urzędu.
 • wykonywanie obowiązków Administratora nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy, Starostwa Powiatowego i Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Daszyńskiego 5 oraz budynku Ratusza przy Placu Zamkowym 1.
 • opracowywanie przy współudziale Wydziału Inwestycji i Zamówień planów adaptacji, remontów i napraw budynków, będących siedzibą Urzędu.
 • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat związanych z bieżącą eksploatacja obiektów.
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i nietrwałych stanowiących wyposażenie Urzędu.
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 • organizowanie staży oraz przygotowań zawodowych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • organizacja i nadzór nad robotami publicznymi realizowanymi w ramach programów Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Organizowanie pozyskiwania i właściwego wykorzystywania zasobów ludzkich i rzeczowych:
 • prowadzenie rekrutacji na stanowiska urzędnicze i inne dla potrzeb Urzędu oraz na stanowiska kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem placówek oświatowo- wychowawczych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników,
 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
 • zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen pracowników Urzędu.
 • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.
 • zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy.
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
 • analizowanie i opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 • koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach komunalnych.
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.
 • prowadzenie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 • przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora.
 • prowadzenie rejestru obwieszczeń.
 • prowadzenie okresowej analizy stanu bhp.
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Burmistrza i prowadzenie ich rejestru.
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
 • udział w dochodzeniach powypadkowych.
 • prenumerata czasopism, dzienników urzędowych oraz innych publikacji.
 • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 • nadzór nad ochroną systemów i sieci informatycznych.
 • prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych oraz ich przesyłanie do właściwych organów.
 • zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.
 • udostępnianie przepisów prawa miejscowego oraz przepisów prawnych wydawanych przez organy państwowe.
 • sprawowanie obsługi prawnej Rady, jej organów, Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie, w tym:
 • udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu,
 • wydawania pisemnych opinii prawnych dla potrzeb Burmistrza, Rady i jej komisji, poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej:
 • poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod - względem:
  - legalności,
  - gospodarności,
  - rzetelności,
  - celowości,
  - terminowości,
  - skuteczności.
 • analiza efektywności działania i realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.
 • ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, w tym również osób odpowiedzialnych.
 • ujawnianie nie wykorzystanych rezerw, wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności, marnotrawstwa mienia publicznego, nadużyć, jak również osiągnięć i przykładów szczególnie sumiennej pracy.
 • prowadzenie nadzoru nad właściwym przebiegiem procedur związanych z kontrolą wewnętrzną i audytem.
 • kompletowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 • informowanie kierownictwa Urzędu o wynikach pracy, stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach.

Wydział Gospodarki Finansowej

Skarbnik Miasta – Maria Olejniczak

63 – 000 Środa Wielkopolska
ul.Daszyńskiego 5 pok. 104
tel. 61 286 77 55
fax 61 286 77 02

e-mail:skarbnik@sroda.wlkp.pl

Główna Księgowa - Ilona Dudek
Księgowość budżetowa pok. 103
tel. +48 61 286 77 56, 57
tel. +48 693 630 686
fax +48 61 286 77 02
e-mail: budzet@sroda.wlkp.pl

Podatek od środków transportowych pok. 115
tel. +48 61 286 77 58
te. +48 693 630 628
fax +48 61 286 77 02

Księgowość podatkowa pok. 116
tel. +48 61 286 77 61
tel. +48 693 630 646
fax +48 61 286 77 02

Podatek rolny i od nieruchomości pok. 117
tel. +48 61 286 77 63, 64
tel. +48 693 630 649
fax +48 61 286 77 02

Kompetencje:

Do zadań Wydziału Gospodarki Finansowej należy:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy.
 • zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu.
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • rozliczanie inwentaryzacji.
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych.
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy.
 • prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 • prowadzenie ewidencji analitycznej majątku trwałego Urzędu.
 • opracowywanie rocznej informacji o stanie mienia komunalnego.
 • koordynowanie ubezpieczeń majątkowych Gminy.
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Gminy.

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik - Sylwia Marchwińska

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 205, 223, 224

Geodezja, pok. 205
tel. +48 61 286 77 18,19
tel. 693 630 662
fax +48 61 286 77 02
e - mail: grunty@sroda.wlkp.pl

Gospodarka przestrzenna, pok. 223, 224
tel. +48 61 286 77 20,21,22
tel. +48 693 630 721, 693 630 554
fax +48 61 286 77 02
e - mail: urbanistyka@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w zakresie:
- ich zbywania, nabywania i zamiany,
- użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- użytkowanie,
- dzierżawę,
- najem,
- użyczenie,
- ustalaniem ich wartości, cen i opłat,
- obciążania nieruchomości.

 • komunalizacją nieruchomości.
 • prowadzeniem ewidencji nieruchomości gminnych zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu przez gminę.
 • współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Zamówień w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych prowadzonych na mieniu komunalnym.
 • dokonywaniem wymiaru opłat adiacenckich.
 • wymierzaniem opłat rocznych za nie wykorzystywanie gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • prowadzeniem spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości.
 • prowadzenia spraw w zakresie scalania i podziału nieruchomości.
 • prowadzenia spraw w zakresie rozgraniczenia nieruchomości.
 • prowadzenie spraw związanych z ochrona znaków geodezyjnych.
 • koordynacją i obsługą działań związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i ich zmian.
 • koordynacją i obsługą działań związanych z oceną aktualności Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • przechowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem wypisów i wyrysów.
 • prowadzeniem i aktualizacją rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
 • prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • prowadzeniem rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • rejestrowaniem decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowaniem ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw ulic oraz numeracji nieruchomości.
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 • wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • współdziałanie z Zarządami Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz zapewnienie gruntów na potrzeby rodzinnych ogródków działkowych.
 • koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jego aktualizacja i zmiana.
 • obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie zabezpieczenia i rozliczenia środków w budżecie przeznaczonych na ten cel.
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • opiniowanie poszukiwania złóż kopalin oraz uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 • opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Wydział Inwestycji i Zamówień

Naczelnik - Michał Orłowski

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 218,219
tel. +48 61 286 77 31, 35, 36, 37
tel. +48 693 630 738, 693 630 739
fax +48 61 286 77 02
e-mail: inwestycje@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień należy prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych, utrzymaniem gminnego zasobu, a w szczególności:

 • opracowywanie planu zadań inwestycyjnych i remontowych na dany rok budżetowy.
 • przygotowywanie planów inwestycji i zadań remontowych zatwierdzonych przez Radę Miejską.
 • przygotowanie, ogłaszanie i obsługa wszystkich rodzajów przetargów na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem postępowania o udzielenie zamówień.
 • przygotowywanie dokumentów w celu powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • prowadzenie rejestru zawartych umów po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • przygotowywanie umów związanych z pracą wydziału na usługi, dostawy, roboty budowlane, na które nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji udzielonych zamówień publicznych dla Urzędu Zamówień Publicznych i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 • pobieranie lub zwracanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawców.
 • kompletowanie materiałów przetargowych dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przypadku wniesienia odwołania.
 • prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego.
 • planowanie roczne i wieloletnie w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych.
 • analizowanie i opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, w tym dotyczących projektowania i przebiegu dróg.
 • współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu.
 • planowanie rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy.
 • prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.
 • przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.
 • prowadzenie rejestru dokumentacji technicznej na roboty budowlane, drogowe oraz związane z budową i rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 • współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, w zakresie infrastruktury technicznej.
 • udział w przeprowadzanych wizjach, komisjach i odbiorach technicznych.
 • przygotowywanie umów najmu, dzierżawy terenów na potrzeby cyrku lub wesołego miasteczka.
 • ustalanie miejsc, w których pobiera się opłatę za parkowanie pojazdów.
 • kontrolowanie i przeprowadzanie analiz wydatków na zadania realizowane przez wydział.
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych przez wydział.
 • przekazywanie właściwym administratorom instalacji i urządzeń.
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 • opracowywanie dla potrzeb Rady i Burmistrza informacji o realizacji zadań wykonywanych ze środków budżetowych.
 • udział w posiedzeniach Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Staroście Średzkim.

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik - Marcin Nowak

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Plac Zamkowy 1,
tel. +48 61 286 77 75, 76
tel. +48 693 630 521
fax +48 61 286 77 02
e - mail: wso@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, zbiórek, zgromadzeń, powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego. Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • w zakresie ewidencji ludności: prowadzenie spraw związanych ze zmianą miejsca pobytu stałego i czasowego do trzech miesięcy i powyżej trzech miesięcy.
 • zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zmianach adresowych.
 • w zakresie dowodów osobistych: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie archiwum dowodów osobistych.
 • w zakresie spraw powszechnego obowiązku obrony: organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i rejestracji, organizowanie akcji kurierskiej.
 • orzekanie o konieczności sprawowania przez osoby bezpośredniej opieki nad członkami rodziny oraz i uznaniu za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, o przyznaniu rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, o przyznaniu należności mieszkaniowych dla osób posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla osób samotnych.
 • nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych dla potrzeb sił zbrojnych i obrony cywilnej.
 • zarządzanie przymusowego doprowadzenia osób przez Policję w celu wykonania obowiązków zawartych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne oraz ustawy o zgromadzeniach.
 • zadania dotyczące spraw meldunkowych.
 • sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie przedsięwzięć ochrony ludności dotyczących w szczególności: zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego, obrony cywilnej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nadzoruje i koordynuje sprawy obronne należące do komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
 • organizacja obrony cywilnej, w tym przygotowanie i monitorowanie gminnego planu obrony cywilnej.
 • klasyfikacja, ewidencja i konserwacja wyposażenia formacji OC.
 • prowadzenie magazynów sprzętu OC.
 • realizacja zadań w ramach stałego dyżuru oraz realizacja przedsięwzięć w ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 • opiniowanie wniosków dotyczących przekazywanych środków finansowych na zadania związane z bezpieczeństwem Gminy.
 • współpraca z wydziałami Urzędu, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w sprawach związanych z realizacją zadań ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zadań obronnych.
 • wykonuje zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, Parlamentu Europejskiego i referendów oraz prowadzi rejestr wyborców
  i sporządza spisy wyborców.
 • prowadzenie kasy w celu pobierania opłaty skarbowej uiszczanej gotówką.

Urząd Stanu Cywilnego

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Plac Zamkowy 1, I piętro
tel. +48 61 286 77 71
tel. +48 693 630 495
fax +48 61 286 77 02
e - mail: usc@sroda.wlkp.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, sporządza i aktualizuje akty stanu cywilnego, wykonuje inne czynności związane ze sporządzaniem aktów urodzeń, małżeństw i zgonów a także prowadzi sprawy związane z testamentami allograficznymi. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • sporządzania aktów stanu cywilnego.
 • przyjmowanie oświadczeń o:
  - wstąpieniu w związek małżeński,
  - uznanie ojcostwa dziecka,
  - nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  - powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa.
 • aktualizowanie treści aktów stanu cywilnego.
 • przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
 • prowadzenie postępowań wyjaśniającego i wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 • wydawanie zezwoleń na wpisanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą.
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie decyzji kierownika o ustaleniu bądź odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego.
 • zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o zmianach wymagających aktualizacji aktów.
 • wydawanie odpisów z przechowywanych ksiąg stanu cywilnego.
 • dokonywanie przypisków w aktach stanu cywilnego.
 • przechowywanie i kompletowanie akt zbiorowych i ksiąg stanu cywilnego oraz ich konserwacja.
 • występowanie z wnioskami o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie” oraz organizowanie uroczystości.
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą lub ustaleniem pisowni imion i nazwisk.
 • prowadzenie kasy w celu pobierania opłaty skarbowej uiszczanej gotówką.

 

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 • opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • prowadzenie tajnej kancelarii.
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Naczelnik - Andrzej Chmielewski

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 134, 135
tel. +48 61 286 77 46, 47
tel. +48 693 630 534
fax +48 61 286 77 02
e-mail: oswiata@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności dotyczące:

 • zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych.
 • utrzymywania tych jednostek.
 • kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły.
 • nadzorowanie obsługi ekonomiczno finansowej gminnych jednostek oświatowych.
 • prowadzenie akt byłych pracowników oświaty zatrudnionych do końca 1995 roku.
 • obsługa techniczna ogłaszanych przez Burmistrza konkurów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych instytucji kultury oraz sportu działających na terenie gminy.
 • wnioskowanie do Burmistrza w sprawach przyznawania nagród dla dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, gminnych instytucji kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 • przedkładanie Burmistrzowi wniosków Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych dotyczących oceny stanu placówki.
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez Burmistrza odwołań od oceny wydanej przez dyrektora danej placówki.
 • koordynowanie zagadnień dotyczących potrzeb remontowych w placówkach oświatowych,
 • koordynowanie i organizowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk.
 • opracowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzania okresowych ocen dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych.
 • zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli.
 • nadzór nad realizacją zadań pokontrolnych organów uprawnionych do kontroli placówek oświatowych.
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów.
 • prowadzenie rejestrów gminnych instytucji kultury.
 • realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku.
 • współdziałanie ze Społeczną Radą Sportu w zakresie przyznawania corocznych dotacji na działalność klubów i organizacji sportowych działających na terenie Gminy
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów sportowych.
 • nadzór nad utrzymaniem cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych.
 • prowadzenie otwartych konkursów na realizację powierzonych lub wspieranych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych.
 • inspirowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół.
 • obsługa administracyjno-biurowa Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz analiza formalna dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 • przygotowanie procedur dotyczących członkowstwa gminy w organizacjach pozarządowych, których celem jest realizacja zadań z zakresu samorządu terytorialnego.
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje zadań z dziedziny edukacji, kultury i sportu.
 • wydawanie decyzji administracyjnych przyznających stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie działalności pożytku publicznego.
 • przeprowadzanie okresowych kontroli i oceny stanu realizacji wspieranego przez gminę zadania publicznego.
 • opracowywanie wniosków aplikacyjnych w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży do programów finansowanych z funduszy strukturalnych i zarządzanie projektami.
 • prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na organizację masowych imprez artystyczno-rozrywkowych i imprez sportowych, w tym meczy piłki nożnej.
 • prowadzenie czynności kontrolnych dotyczących organizowania masowych imprez artystyczno-rozrywkowych i imprez sportowych, w tym meczy piłki nożnej.

 

 

Katarzyna Waszak
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x