Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referaty - Struktura - Urząd Miejski - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Referaty

 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik - Zbigniew Antkowiak

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 209
tel. +48 61 286 77 25, 26
tel. +48 693 630 545, +48 693 630 736
fax +48 61 286 77 02
e-mail: rolnictwo@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

 • łowiectwa,
 • zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • ochrony i kształtowania środowiska w tym:
  - zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  - ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
  - ochrony środowiska przed odpadami,        
  - utrzymanie porządku i czystości.
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym rekultywacji nieużytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych, a także użyźniania innych gruntów.
 • gospodarki wodnej.
 • ochrony powietrza atmosferycznego.
 • tworzenia i utrzymania terenów zielonych.
 • współdziałania w zakresie opracowania rzeczowego i finansowego planu melioracji szczegółowych i podstawowych.
 • planowania zadań związanych z wodociągowaniem gminy.
 • opracowywania regulaminów korzystania z parków wiejskich.
 • współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Przyrody w sprawach:
  - ochrony parków wiejskich,
  - opiniowania wycinki drzew przy ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych.
 • organizowanie terenów chronionych.
 • opracowywanie programów ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami i tworzenia stref ochronnych.
 • powoływania i ustalania zakresu działania Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
 • dzierżawy alei.
 • realizowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • opiniowanie zezwoleń na wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
 • prowadzenie ewidencji odpadów, w tym wyrobów zawierających azbest.
 • podejmowanie czynności interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • gromadzenie informacji dostarczanych przez przedsiębiorców w zakresie odbieranych przez nich odpadów komunalnych.
 • wydawaniem zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • nadzorowanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • współpraca z organizacjami rolniczymi.
 • współdziałania z organami jednostek pomocniczych Gminy, w tym obsługa finansowo-merytoryczna sołectw oraz koordynowanie spraw związanych z Funduszem Sołeckim.

Referat Działalności Gospodarczej

Kierownik - Katarzyna Duszczak

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 105
tel. +48 61 286 77 40, 41
tel. +48 693 630 743
fax +48 61 286 77 02
e-mail: gospodarcza@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań  Referatu Działalności Gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:

 • ewidencją działalności gospodarczej.
 • wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami, zezwoleń na transport drogowy osób na podstawie ustawy o transporcie drogowym.
 • wydawaniem zaświadczeń i potwierdzeń w zakresie zaewidencjonowanej działalności gospodarczej i przedsiębiorców.
 • wykonywaniem zadań związanych z realizacją uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażania zgody na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego nazwę lub herb miasta „Środa Wielkopolska”.
 • prowadzeniem rejestrów związanych z ewidencja działalności gospodarczej, wydanych zezwoleń i licencji.
 • prowadzeniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem targowisk:
  - analiza bieżących dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej,
  - ustalanie wysokości wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej i innych usług,
  - współpraca z administratorem targowisk gminnych oraz innymi podmiotami prowadzącymi targowiska,
  - prowadzenie wynajmu straganów,
  - prowadzenie ksiąg inwentarzowych w zakresie wyposażenia targowisk.
  - inicjowanie kontroli targowisk i współudział w ich przeprowadzaniu.
 • opracowywaniem informacji, sprawozdań i analiz statystycznych wynikających z zakresu działania Referatu.
 • współdziałaniem z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w zakresie nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych.
 • sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez przedsiębiorców oraz wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przewidzianym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
 • prowadzeniem ewidencji obiektów hotelarskich.
 • prowadzeniem ewidencji wydawania miesięcznych kart abonamentowych w związku z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Referat Spraw Mieszkaniowych

Kierownik - Dorota Kościelniak

63-000 Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, pok. 102
tel. +48 61 286 77 43, 44
tel. +48 693 630 934
fax +48 61 286 77 02
e-mail: mieszkania@sroda.wlkp.pl

Kompetencje:

Do zadań Referatu Spraw Mieszkaniowych należą sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej,  a w szczególności dotyczące:

 • zarządzania lokalami mieszkalnymi oraz nieruchomościami budynkowymi w zakresie bieżącego utrzymania z wyłączeniem napraw i remontów.
 • dodatków mieszkaniowych.
 • zamiany lokali.
 • przyznawania lokali komunalnych, w tym socjalnych i zamiennych oraz zamian lokali z urzędu i wzajemnych między najemcami.
 • współdziałanie z dysponentami lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy w celu prawidłowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 • umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg w płatnościach za lokale komunalne.
 • egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej.
 • stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.
 • udzielanie najemcom oraz właścicielom budynków wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie wynajmu mieszkań i ochrony lokatora.
 • przygotowania i ustalenia przy współudziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej wykazów osób oczekujących na lokale mieszkalne i socjalne z zasobu Gminy.
 • prowadzenie obsługi techniczno-biurowej Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz udział w przeprowadzanych wizjach lokalnych.
 • nadzorowania wydatkowania środków budżetowych przez administratora  komunalnych zasobów mieszkaniowych na ich bieżące utrzymanie.
 • rozliczania wpływów i kosztów z tytułów wynajmów mieszkań komunalnych oraz zaliczek na koszty utrzymania części wspólnych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy.
 • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do windykacji zadłużeń w opłatach za mieszkania komunalne oraz prowadzenia procedur eksmisyjnych.
 • podejmowania działań zmierzających do regulowania stanów prawnych nieruchomości będących w tak zwanej administracji zleconej, przy współudziale Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
 • współdziałania z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie załatwiania spraw dotyczących łamania zasad porządku domowego i wszelkich innych problemów dotyczących funkcjonowania  wspólnot oraz udział w ich zebraniach.
Małgorzata Matuszak
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x