Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Młodzieżowa Rada Miejska - Młodzieżowa Rada Miejska - Samorząd Gminny - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Młodzieżowa Rada Miejska

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Środzie Wlkp. jest reprezentacją młodzieży mieszkającej w Gminie oraz Mieście Środa Wlkp. Rada liczy 21 osób - są to reprezentanci 7 szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Są to Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Niepubliczne Gimnazjum "Kegilik", ZSPiG im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich, Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej (skład rady>>). Kadencja Rady trwa rok.

Celami Rady są m.in.: reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych (np. Rady Miasta), propagowanie i rozwój idei demokracji oraz samorządności lokalnej, działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia, zgłaszanie wniosków i opinii w zakresie aktów prawnych, dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży, kreowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym gminy Środa Wielkopolska czy też kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw wśród młodzieży. MRM może realizować te cele m.in. poprzez festyny, koncerty, konkursy czy też debaty.

Rada obraduje na jawnych sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej raz na 8 tygodni. Z wyjątkiem przypadków szczególnych, sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i godzinę. Ponadto sesja może zostać zwołana na wniosek 1/3 składu MRM wraz z podaniem projektu porządku obrad. Przewodniczący Rady o sesji powiadamia radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska oraz prasę lokalną najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Wówczas wysyła zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz przygotowane projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. W razie niedotrzymania powyższego terminu Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając jej nowy termin. Relacje z każdej sesji można przeczytać w dziale Aktualności >>.

Radny Rady traci swój mandat w przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach, śmierci, zakończenia kadencji, rezygnacji oraz zmiany zamieszkania poza teren gminy Środa Wielkopolska. Decyzję o wygaśnięciu mandatu podejmuje Młodzieżowa Rada Miejska w formie uchwały.

MRM może przyznać specjalne wyróżnienia dla osób działających na rzecz młodzieży. Jest ono przyznawane poprzez przyjęcie uchwały bezwzględną większością głosów. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia może wystąpić każdy z radnych.

 

MRM ma przydzielonego Opiekuna. Powołuje go Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Ma on za zadanie zapewnienie warunków umożliwiające swobodny przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami samorządowymi miasta i Urzędem Miejskim, prezentowanie wnioski Rady podczas sesji Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, uczestniczenie w sesjach Rady z głosem doradczym oraz zasiadanie w Miejskiej Komisji Wyborczej do Rady.

Środki zapewniające realizację celów statutowych mogą pochodzić z dotacji Rady Miejskiej oraz darowizn. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej. Rada działa na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz,1591, z późn. zm.), oraz Statutu >>.

Obecnie trwa IV kadencja MRM. Przewodniczącym jest Wiktor Frąckowiak z Liceum Ogólnokształcącego. Funkcję V-ce Przewodniczących powierzono Krzysztofowi Dolacie z Zespołu Szkół Akademickich i Darii Jankowskiej z Zespołu Szkół Rolniczych. Opiekunem Rady jest radny miejski Arkadiusz Mroczyk.

Filip Waligóra
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x