Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wielkopolska Karta Rodziny - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Wielkopolska Karta Rodziny

 

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

 

 

- wielkopolska_karta_rodziny_-_foto_baner.jpg 

Czym jest Wielkopolska Karta Rodziny?

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku Uchwałą Nr 4705/2014 oraz Uchwałą Nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych
z województwa wielkopolskiego. Gmina Środa Wielkopolska dnia 13.10.2016 r. przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” poprzez zawarcie Porozumienia Partnerskiego z Województwem Wielkopolskim. Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym naciskiem na  wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Dzięki innowacyjnym instrumentom aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym. Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

W jakim celu stworzono Program
„Wielkopolska Karta Rodziny”?

Celem wprowadzenia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” jest:

1) promowanie modelu wielodzietnej rodziny oraz upowszechnianie działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,

2) wspieranie wielodzietnych rodzin,

3) zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,

4) zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi,
w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie województwa wielkopolskiego,

5) budowanie przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.


Kto może ubiegać się o Wielkopolską Kartę Rodziny?

Wielkopolska Karta Rodziny skierowana jest do rodzin, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do ukończenia 18. roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych), niezależnie od sytuacji materialnej. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

 

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny może złożyć:

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

 Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

 1. Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny – pobierz
 2. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
 3. W przypadku rodzin zastępczych kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.
 4. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.
 5. W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oświadczenie o niepełnosprawności.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • Wniosek o wydanie Karty jest rozpatrywany w terminie do 30 dni od daty jego wpływu.
 • Karta zawiera imię i nazwisko uprawnionego, datę urodzenia, numer Karty, termin ważności oraz nazwę samorządu.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie na okres:
  - rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
  - dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
  - dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  - dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
  - dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  - osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • Po zakończeniu okresu ważności Karty, należy zwrócić ją do Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1.
 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnień.
 • Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Programie.
 • O fakcie utraty lub zniszczenia Karty należy niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej składając pisemne oświadczenie - pobierz

 

Ważne informacje

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała warunki wynikające z Regulaminu Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Jeśli
w chwili składania wniosku chociaż jedna osoba nie spełnia warunków Programu, Wielkopolska Karta Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Więcej informacji o Programie oraz katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie www.rops.poznan.pl.

Mateusz Ślebioda
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x