Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Konsultacje społeczne w zakresie budowy południowej obwodnicy Środy Wielkopolskiej - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Konsultacje społeczne w zakresie budowy południowej obwodnicy Środy Wielkopolskiej

 

Opis inwestycji

Gmina Środa Wielkopolska przystąpiła do konsultacji społecznych w zakresie budowy  południowej obwodnicy Środy Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej 432 Leszno - Śrem - Środa Wlkp. - Września na odcinku Zaniemyśl - Środa Wlkp. - Połażejewo od km 62+250 do km 72+000.

Mapa orientacyjna - pobierz
Mapa ewidencyjna - pobierz

Opracowanie to jest materiałem wyjściowym do rozpoznania możliwości budowy południowej obwodnicy Środy Wlkp.; dla zorientowania się, co do zakresu budowy i dokonania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy oraz do uzyskania opinii.

Początek opracowania wykonano na podstawie Studium techniczno - ekonomicznego (STE) obwodnicy Środy Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Leszno - Śrem - Środa Wlkp. - Września na odcinku Zaniemyśl - Środa Wlkp. - Połażejewo znajduje się na trenie gminy i powiatu Środa Wlkp., rozpoczynając się w km 62+250 (drogi wojewódzkiej), koniec znajduje się w km 72+000 (drogi wojewódzkiej) na terenie wsi Tadeuszewo.

W wyniku konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego i zainteresowanymi instytucjami opracowano wariantowe przebiegi południowej obwodnicy. Projektowana obwodnica o parametrach drogi klasy G prowadzona jest po nowym terenie bez wykorzystania istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej.

Dla ominięcia terenów intensywnej zabudowy miejskiej i zagrodowej zaistniała konieczność wyznaczenia odcinkowego przebiegu południowej obwodnicy.

Początek odcinka I (km 0+000) wyznaczono na drodze wojewódzkiej, gdzie wyłączenie następuje w km 62+380 łukiem poziomym o promieniu R=1500 m (bez przechyłki z ograniczeniem prędkości do 80 km/h), co niewątpliwie korzystnie wpływa na rozwiązanie znajdującego się w tym miejscu skrzyżowania skanalizowanego z wyjazdem do Środy Wlkp.

Również następujący po odcinku prostym kolejny drugi łuk poziomy ma promień większy R=4000 m (bez przechyłki). Tym łukiem trasa prowadzona jest na dalszym jej przebiegu, aż do skrzyżowania skanalizowanego z drogą krajową nr 11, gdzie w km 3+686 znajduje się koniec odcinka I.

W rejonie tego skrzyżowania do drogi nr 11 dochodzi droga gminna nr 555558P. W związku z tym konieczna jest korekta jej włączenia, tak aby nie kolidowało to z układem pasów ruchu skrzyżowania skanalizowanego.

Na trasie znajdują się następujące skrzyżowania:
- w km 1+777 z drogą zakładową, która będzie zamknięta i podłączona do drogi powiatowej nr 3671P (zaznaczono na planie sytuacyjnym),
- w km 2+203 z drogą powiatową nr 3671P, gdzie będzie zastosowana kanalizacja ruchu z dodatkowymi pasami dla pojazdów skręcających,
- w km 2+620 z linią kolejową nr 272 - Kluczbork - Poznań w jej km 164+936, gdzie obwodnica będzie przeprowadzona w drugim poziomie wiaduktem drogowym.

Odcinek II rozpoczyna się na skrzyżowaniu skanalizowanym z drogą krajową nr 11, w km 3+686 który jest początkiem trasy.

Od początku trasa prowadzona jest po łuku poziomym o R=4000 m (bez przechyłki), następnie po odcinku prostym i na końcu po łuku poziomym o R=2000 m (bez przechyłki), którym włącza się do drogi wojewódzkiej w jej km 71+700, gdzie w km 8+904, długość znajduje się koniec odcinka II.  Długość tego odcinka wynosi 5218 m.

Na końcu łuku poziomego należy zaprojektować skrzyżowanie skanalizowane z wjazdem do Środy Wlkp.

W ciągu trasy odcinka II występują następujące skrzyżowania:
- w km 4+225 z planowaną drogą ekspresową S11, która będzie przekroczona na węźle  „Kijewo" w drugim poziomie obiektem mostowym obejmującym równocześnie drogę i rzekę Moskawę,
- z drogami powiatowymi nr 3667P w km 5+5888 i nr 3732P w km 7+060, gdzie będzie  zaprojektowana kanalizacja ruchu z wydzielonymi pasami dla relacji skrętnych.

Przebieg  odcinka II jest bardzo korzystny ze względu na usytuowanie w największej odległości od miasta, co nie będzie w przyszłości ograniczać rozbudowy miasta w kierunku południowym. Również bardzo korzystne jest geometryczne kształtowanie elementów trasy, szczególnie na początku przebiegu, gdzie w miejscu węzła „Kijewo" jest łuk poziomy o bardzo dużym promieniu.

Łącznie długość obwodnicy po połączonych odcinkach wynosi 3686+5218 = 8904 m.

W ciągu projektowanej obwodnicy wystąpią następujące drogowe obiekty inżynierskie:

1. Na odcinku I w km 2+620 przewiduje się wiadukt drogowy długości ok. 20,0 m nad dwutorową linią kolejową nr 272 Kluczbork - Poznań (w jej km 164+936).

2. Na odcinku II w km 4+225 na węźle „Kijewo" przewiduje się obiekt mostowy stanowiący połączenie wiaduktu drogowego na drogą ekspresową S11 w jej km 316+836 i mostu na rzece Moskawie. Przypuszczalna długość obiektu wyniesie ok. 80 m.

3. Na odcinku I w ciągu wariantu 4I i na odcinku II w ciągu wariantu 4II na istniejących ośmiu rowach melioracyjnych będą przepusty. Długości przepustów będą zależały od szerokości korpusu drogowego i głębokości rowu. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego zależne będą od długości przepustu i warunków hydrologicznych.

Przekrój podłużny opracowano dla obwodnicy Środy Wlkp. przebiegającej w dwóch odcinkach.

Istniejący teren na odcinkach stanowiących ok. 80% długości obwodnicy jest bardzo płaski o niewielkiej parometrowej deniwelacji, tak że stosowane tam spadki niwelety nie są większe niż 0,6%, oczywiście poza miejscem przejścia nad linią kolejową.

Deniwelacja jest większa jedynie w obrębie węzła „Kijewo"i wynosi ok. 10 m.

Przy projektowaniu starano się zapewnić poprawność przestrzennego kształtowania drogi.

Przebieg niwelety dostosowany jest do ukształtowania terenu, przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych. Niweleta uwzględnia odpowiednie wyniesienie przy przekroczeniu w drugim poziomie linii kolejowej oraz drogi ekspresowej na węźle „Kijewo". Jest powiązana na skrzyżowaniach z istniejącymi wysokościami, a na odcinkach z możliwością wyprzedzania zapewnia dobrą widoczność.

Obwodnica Środy Wlkp. stanowi element wiążący układ komunikacyjny gminy z planowaną drogą ekspresową S11. Poprzez skrzyżowania skanalizowane z drogami powiatowymi zbiera ruch z terenów znajdujących się na zachód i południe od Środy Wlkp., natomiast główny dojazd od miasta z kierunku południowego będzie się odbywał poprzez skrzyżowanie skanalizowane z istniejącą drogą krajową nr 11.

Bezpośrednie powiązanie obwodnicy (równocześnie drogi wojewódzkiej nr 432) z drogą ekspresową odbywać się będzie poprzez węzeł „Kijewo". Dlatego też budowa drogi ekspresowej S11 (razem z węzłem „Kijewo") oraz obwodnicy powinna odbywać się w taki sposób, aby można było skoordynować wykonawstwo robót i jak w najmniejszym stopniu utrudniać powiązania komunikacyjne pomiędzy obwodnicą, drogą ekspresową i istniejącą drogą krajową. Jeżeli terminy nie będą zbieżne, a budowa drogi ekspresowej będzie prowadzona z wyprzedzeniem, dlatego aby zagwarantować ww. powiązania komunikacyjne, należy wykonać węzeł „Kijewo" z wszystkimi jego elementami oraz odcinek obwodnicy od węzła do skrzyżowania z drogą nr 11. Natomiast budowa w pierwszej kolejności obwodnicy, wymagać będzie wcześniejszego wykonania tylko drogowego obiektu inżynierskiego, pod którym przeprowadzi się od razu rzekę Moskawę.

Projektowana droga wojewódzka nr 432 na odcinku obwodnicy wymagać będzie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu), która znajdzie się w kolizji z nowym układem drogowym.

Przebudowa uzbrojenia inżynieryjnego będzie wymagała w następnych stadiach dokumentacji szczegółowego rozpoznania, uzyskania warunków technicznych odnośnie zakresu i parametrów technicznych, opracowania projektów przełożenia lub zabezpieczenia i uzgodnienia ich z właścicielami urządzeń.

Przebudowie podlegać będą głównie następujące urządzenia:
- linie elektroenergetyczne
Kolidujące odcinki linii napowietrznych linii NN 0,4 kV należy przeprowadzić w przepustach kablowych pod planowaną obwodnicą.
Kolidujące odcinki linii napowietrznych SN i WN należy zastąpić nowymi liniami napowietrznymi z wykonaniem odpowiednich obostrzeń.
W przypadku krzyżowania się z liniami nie wymagającymi przebudowy, należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia, przy czym nie może nastąpić naruszenie skrajni drogowej.
- linie telekomunikacyjne
Kolidujące linie napowietrzne lub kablowe (doziemne) należy zastąpić liniami kablowymi przeprowadzonymi przepustami pod planowaną obwodnicą.
- urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne
W miejscach kolizji z obwodnicą trzeba będzie wykonać zastępcze odcinki przewodów z konieczną armaturą, zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych stalowych, a przewody wyłączone z eksploatacji zdemontować.
- urządzenia melioracyjne
Urządzenia melioracyjne znajdujące się w pasie drogowym powinny być zabezpieczone lub przebudowane, tak aby nie naruszały istniejącego wgłębnego systemu drenażu.
- sieci gazowe
Przebudowa kolidujących gazociągów polegać będzie na wykonaniu nowych odcinków wraz z wymaganą armaturą, a następnie na demontażu przewodów wyłączonych z eksploatacji.
W miejscach skrzyżowań, przebudowywane odcinki należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych stalowych zabezpieczonych przed korozją.
Prognozowany średni dobowy ruch dla południowej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 432 oszacowano stosując do tego celu dane z Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 roku dla odcinków Zaniemyśl - Środa Wlkp. i Środa Wlkp. - Połażejewo.
Wyniki obliczeń wykorzystano do prognozowania ruchu na obwodnicy.
Średni dobowy ruch prognozowany w latach 2015 - 2035 r. na projektowanej obwodnicy wyliczono metodą wskaźnika wzrostu PKB minimalnego i zestawiono poniżej:

Rok                                     SDR wg rocznych                 SDR wg                                  Różnica
prognozy                                wskaźników               wskaźnika PKB %

2015                                                4252                               4152                                     + 2,4

2025                                                5577                               5187                                     + 7,5

2035                                                6899                               5904                                   + 10,9

Z powyższego zestawienia wynika, że SDR obliczony wg rocznych wskaźników wzrostu ruchu jest zawyżony w stosunku do obliczeń wg wskaźnika PKB minimalnego przyjmowanego dla dróg krajowych.

Po wybudowaniu obwodnicy, która przejmie tranzyt, ruch na przejeździe przez miasto będzie mniejszy i przez to poprawią się znacznie warunki ruchu i bytowania mieszkańców.

Porównując odpowiednio wielkości z tabeli można stwierdzić, że ruch na terenie Środy Wlkp. w 2035 r. zmniejszy się o ok. 40%.

W związku z planowaną w przyszłości budową drogi ekspresowej S11 tereny zlokalizowane w rejonie Środy Wlkp. staną się bardzo atrakcyjne dla podjęcia działalności gospodarczej i inwestycji przemysłowych oraz mieszkaniowych, co niewątpliwie pociągnie za sobą pogorszenie przewidywanych na dzień dzisiejszy warunków ruchowych w rejonie Środy Wlkp.

Planowana droga ekspresowa po wybudowaniu zapewni dobre połączenie z miastem

Poznaniem i całą Aglomeracją Poznańską, Polską południową (Górnym Śląskiem) i północną.

Również wybudowanie drogi ekspresowej S11 wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów zlokalizowanych w rejonie Żabikowa, Kijewa i Brodowa.

 

Szczegółowych informacji dot. planowanej inwestycji udziela:

Wydział Inwestycji i Zamówień
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej,
pokój 217 I piętro
tel. 61 286 77 31
tel. 61 286 77 32
tel. 61 286 77 35
tel. 61 286 77 36
tel. 61 286 77 37

Małgorzata Matuszak
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x